درباره ما

« استودیو معماری ایده ی همساز » ( Adaptive notion studio ) به  مدیریت  عاملی رئوف قاسمی  برقی  (@raouf.ghasemi) مجموعه ای از تجربیات در زمینه معماری در دو  بخش  مطالعات و ساخت طی  یه دوره ده ساله می باشد. این استودیو  از سال  1396 شروع به فعالیت حرفه ای  کرده است. روش  و شیوه مطالعاتی این استودیو برای  هر پروژه ، ویژه و مختص آن است  و هیچ دو پروژه ای از مسیری مشابه برای طراحی بهره نمی برد.  بنابراین،  روشی  برای طراحی ارائه نمی کند بلکه روش ها در طی  هر پروژه تولید ،ادامه و خاتمه می بایند. نقطه عزیمت یک پروژه می تواند  بسیار متفاوت باشد چرا که هر پروژه نقطه خاصی مانند یک گره برای شروع دارد که می بایست توسط معمار درک و جستجو از آنجا شروع شود . این نقطه لزوما مرتبط با معماری نیست. در کارها و پروژه های انجام شده در این سال ها سعی برآن بوده که این  روند معماری که براساس روش های تجربی و نوعی شهود و مکاشفه است ادامه یابد.

اتاق فکر