در این رقابت ۶۱ اثر به دبیرخانه مسابقه راه پیدا کرد. در طی این مراحل، در ابتدا ۲۶ اثر به مرحله بعدی راه پیدا کرد.در مرحله بعدی  17  اثر  انتخاب شدند. . نهاینا  پنج اثر حایز دریافت جایزه  شدند. http://memarnews.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af/
مسابقه طراحی داخلی رستوارن بوف شعبه کیش –رتبه چهارم