TEHRAN-TABRIZ RAILWAY PARCEL DESIGN

raouf qasemi

COMPETITION

Comments

با توجه به نگاهی اجمالی به وضعیت مناطق 17، 18 و 9 و محور  نیلوفری که در این سه منطقه قرا می گیرد . به نظر می رسد بزرگترین بحرانی که می بایست توسط این محور باز اندیشی شود. ایجاد انسجام و توانمند سازی  بافت اجتماعی این مناطق به خصوص منطقه  17 می باشد.  بدین منظور استراتژی اصلی ایجاد پتانسیل های  خود اتکایی اقتصادی برای منطقه و اهالی بومی آن است. تنها  در این صورت  است. که مردم در در زیست فضای شهری طراحی شده مشارکت کرده و باعث ایجاد یک محیط شهری پایدار  خواهند شد. توجه به این نکته ضروری است . این محور باید دارای کارکرد فرا منطقه ای بلکه شهری باشد تا  از طریق  مراجعه  دیگر مناطق برخوردار تر به آن ، توزیع سرمایه در جهت رفع شکاف اقتصادی صورت پذیرد.  
TEHRAN-TABRIZ RAILWAY PARCEL DESIGN